Update Coronavirus: Heropening casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren

  • De Kansspelcommissie ontvangt veel vragen over de regels die zullen gelden voor de geplande heropening van de casino’s, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren op woensdag 9/06/2021. Zodra we de sectorprotocollen met de concrete regels hebben ontvangen, zullen we hierover communiceren op onze website en social media.

 

We verwijzen voor de officiële informatie over de heropening naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 4/06/2021 (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm):

 

4 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

  • Voor de cafés:

Art. 4. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 6. § 1. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur.
§ 2. Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan huis :
1° de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
de uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
3° de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
6° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd;
7° een maximum van vier personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld;
8° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
9° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten, onder voorbehoud van de bepalingen onder 11° en 12° ;
10° de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof overeenkomstig artikel 25;
11° buffetten zijn toegestaan;
12° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
13° de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur;
14° indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
15° tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.
In afwijking van het eerste lid, 7°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
Tenzij het een open terras betreft, is per afgescheiden receptie of banket een groep van maximum van 50 klanten toegelaten.
Dienstverlening aan huis in het kader van de activiteiten bedoeld in deze paragraaf is toegelaten tot uiterlijk 23.30 uur.".

 

 

  • Voor de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren:

Art. 8. § 1. In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen :
1° de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bedoeld in het tweede lid wordt gegarandeerd;
het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen, onverminderd artikel 25;
4° de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
5° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
6° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
7° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
8° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.
Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.
§ 2. De discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor wat betreft de organisatie van de activiteiten die toegelaten zijn overeenkomstig dit besluit.".