Publicatie koninklijk besluit 14/01/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting

Op 2/02/2021 werd het "koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22/12/2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting" gepubliceerd in het Staatsblad:

 

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/3, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting;
Gelet op het advies van de Kansspelcommissie, gegeven op 17 juli 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2020 ;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 augustus 2020 ;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies 67.996/4 van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 2020, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Economie, van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, van de Vice-eersteminister en Minister van Volksgezondheid, van de Vice-eersteminister en Minister van Justitie, van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "van 1 januari 2011 tot 1 januari 2020" worden vervangen door de woorden "van 1 januari 2020 tot 31 juli 2022";
2° het getal "34" wordt vervangen door het getal "31".

Art. 2. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 3. De vice-eersteminister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eersteminister en minister bevoegd voor Financiën, de vice-eersteminister en minister bevoegd voor Volksgezondheid, de vice-eersteminister en minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eersteminister en Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE
De Vice-Eersteminister en Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM
De Vice-Eersteminister en Minister van Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
De Vice-Eersteminister en Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. VERLINDEN
De Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij,
S. MAHDI