Advies burgemeesters: vergunningsaanvragen voor cafés

Het Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C stelde enerzijds een typedocument “Advies burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III” in en verhoogde anderzijds de bevoegdheid van de burgemeesters in het kader van vergunningsaanvragen klasse C.

De Raad van State vernietigde bij arrest van 26 november 2020 (n° 249.048) het koninklijk besluit van 11 oktober 2018. Bijgevolg is opnieuw de oude versie van het koninklijk besluit van 22 december 2000 van toepassing.

Bij de aanvraag moet een advies worden gevoegd van de burgemeester van de gemeente/stad waar de kansspelinrichting wordt geëxploiteerd, waaruit blijkt dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan wat de exploitatie van het café betreft.

De draagwijdte van de adviezen van de burgemeesters wordt aldus hiertoe beperkt.

Er is geen enkele vormvereiste meer voor de adviezen. De Kansspelcommissie zal het oude typedocument blijven aanvaarden, maar dringt er bij de burgemeesters op aan om bij het gedeelte “bezwaren” expliciet te vermelden of, volgens hen, al dan niet aan de wettelijke voorwaarden wat betreft de exploitatie van het café is voldaan.

Als interne werkingsregel zal de Kansspelcommissie bij haar beoordeling de werkwijze blijven hanteren dat – bij ontstentenis van advies binnen de twee maanden na de aanvraag ervan – de procedure tot het toekenning van de vergunning kan worden voortgezet.