Aanvraag tot hernieuwing van een vergunning F2

Aangezien in 2014 de eerste duurtijd van drie jaar voor talrijke vergunningen F2 zal verstrijken, dienen deze – indien gewenst – hernieuwd te worden voor een nieuwe periode van 3 jaar. Om deze aanvragen tijdig te kunnen behandelen en zo te vermijden dat er een periode van niet-exploitatie zal plaatsvinden tussen het aflopen van de eerste periode van 3 jaar en de goedkeuring van de hernieuwing van de vergunning, dienen onderstaande procedureregels gevolgd te worden om een vlotte behandeling van de dossiers te verzekeren.

Hoe dient een aanvraag tot verlenging ingediend te worden bij de Kansspelcommissie?
  • een correct ingevuld, ondertekend (origineel) en gedagtekend aanvraagformulier voor een vergunning F2 dient naar het secretariaat van de Kansspelcommissie gestuurd te worden per aangetekende zending minstens 6 maanden voor het einde van de eerste periode van 3 jaar.
  • het dossier dient vervolledigd te worden minstens 3 maanden voor het einde van de eerste periode van 3 jaar.
Een dossier is volledig indien naast het aanvraagformulier tevens volgende bijkomende documenten worden bezorgd:
 
1. (indien vennootschap) een geactualiseerde lijst van alle aandeelhouders en bestuurders of zaakvoerders van de vergunninghouder: naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregister- of ondernemingsnummer;
 
2. een geactualiseerde lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders of zaakvoerders van de vergunninghouder of de vergunninghouder zelf 20% of meer van de aandelen bezitten;
 
3. een geactualiseerde lijst van de mandaten in andere vennootschappen van de bestuurders of zaakvoerders van de vergunninghouder of de vergunninghouder zelf;
 
4. een nieuw door de bevoegde instantie ingevuld en ondertekend typedocument “ADVIES BURGEMEESTER INZAKE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE IV” (enkel voor vaste wedkantoren);
Indien binnen de 2 maanden na de aanvraag geen advies wordt verkregen van de gemeente, kan de procedure tot toekenning van een vergunning F2 worden verdergezet. Hiertoe dient de adviesaanvraag bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd, samen met het bewijs van de datum van adviesaanvraag bij de gemeente.
 
5. twee adviezen van de FOD Financiën (Directe belastingen + BTW / niet ouder dan 3 maanden op het moment van de aanvraag) waaruit blijkt dat de aanvrager al zijn vaststaande en onbetwiste schulden heeft voldaan.