Fabrikanten, plaatsers en herstellers

Fabrikanten, plaatsers en herstellers van kansspeltoestellen moeten over een vergunning van de Kansspelcommissie beschikken, namelijk een vergunning E.

 

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen E.

(Update d.d. 13/10/2021)Om een vergunning E aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

 1. De volledige identiteit van de aandeelhouders van de vennootschap (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en het rijksregisternummer);
 2. Een recent (maximum drie maanden) bewijs van goed gedrag en zeden en waaruit blijkt dat u volledig over uw burgerlijke en politieke rechten beschikt;
 3. Een kopie van de laatste drie belastingaangiften in de personenbelasting (+ bijlage 2 indien u zelfstandige bent) en de aanslagbiljetten;
 4. Een kopie van de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en inlichtingen van de voorbije drie aanslagjaren;
 5. Het bewijs dat u over de nodige financiële middelen beschikt om de waarborg van € 12.500 per schijf van 50 toestellen of van € 25.000 als u het onderhoud van toestellen uitoefent, te betalen;
 6. Een document waarin u verklaart op dat er geen wijzigingen zijn in de situatie zoals beschreven in de aanvraag;
 7. Een lijst van de vennootschappen waarin de zaakvoerders/bestuurders meer dan 20% van de aandelen hebben. Deze lijst omvat een omschrijving van de functie en het exacte aantal aandelen, de naam van de vennootschap en zijn doel;
 8. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest).

U kan een vergunning E ook rechtstreeks via onze website aanvragen.

De duur van een vergunning E is 10 jaar.
 
De Kansspelcommissie kan steeds bijkomende informatie opvragen als de transparantie bij de rechtspersoon van de aanvrager onvoldoende blijkt uit de bijgevoegde documenten. De Kansspelcommissie mag te allen tijde een controle doen van de correctheid en betrouwbaarheid van de documenten die haar worden overgemaakt.
 

 
Om een vergunning E te hernieuwen na deze 10 jaar moet u de volgende procedure volgen:
 1. Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier E dient het secretariaat van de Kansspelcommissie via aangetekend schrijven te bereiken tenminste 5 maanden voor de vervaldatum van de vergunning.
 2. Het dossier dient vervolledigd te worden tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van de vergunning. Om een dossier te vervolledigen, zijn volgende documenten vereist:
 • Indien de vergunninghouder een rechtspersoon is
- De identiteit van alle bestuurders/zaakvoerders (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
- Een recent en origineel uittreksel (max. 3 maanden oud) uit het strafregister van alle zaakvoerders / bestuurders;
- De identiteit van de aandeelhouders van de vergunninghouder/vennootschap (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer) en het aantal aandelen in hun bezit;
 
 • Indien de onderneming een eenmanszaak is
- Een kopie van de laatst ingediende belastingsaangifte inzake personenbelasting, indien de onderneming een eenmanszaak is;
- Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingsplichten is voldaan (BTW en directe belastingen).
 
 • Indien de onderneming een vennootschap is
- Een kopie van de laatst neergelegde balans en jaarrekening;
- Een geactualiseerde lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en de aandeelhouders 20% van de aandelen bezitten;
- Een geactualiseerde lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en de aandeelhouders een mandaat uitoefenen;
- Een nieuwe, gedagtekende verklaring op eer waarin iedere bestuurder of zaakvoerder verklaart noch de rechtstreekse, noch de onrechtstreekse controle te hebben over een vergunninghouder A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 of G2;
- Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingsplichten is voldaan (BTW en directe belastingen).