Fabrikanten, plaatsers en herstellers

Fabrikanten, plaatsers en herstellers van kansspeltoestellen moeten over een vergunning van de Kansspelcommissie beschikken, namelijk een vergunning E.

 

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen E.

(Update d.d. 7/10/2020)Om een vergunning E aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

 1. De volledige identiteit van de aandeelhouders van de vennootschap (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en het rijksregisternummer);
 2. Een recent (maximum drie maanden) bewijs van goed gedrag en zeden en waaruit blijkt dat u volledig over uw burgerlijke en politieke rechten beschikt;
 3. Een kopie van de laatste drie belastingaangiften in de personenbelasting (+ bijlage 2 indien u zelfstandige bent) en de aanslagbiljetten;
 4. Een kopie van de aangiften in de vennootschapsbelasting met de bijhorende bescheiden, opgaven en inlichtingen van de voorbije drie aanslagjaren;
 5. Het bewijs dat u over de nodige financiële middelen beschikt om de waarborg van € 12.500 per schijf van 50 toestellen of van € 25.000 als u het onderhoud van toestellen uitoefent, te betalen;
 6. Een document waarin u verklaart op dat er geen wijzigingen zijn in de situatie zoals beschreven in de aanvraag;
 7. Een lijst van de vennootschappen waarin de zaakvoerders/bestuurders meer dan 20% van de aandelen hebben. Deze lijst omvat een omschrijving van de functie en het exacte aantal aandelen, de naam van de vennootschap en zijn doel;
 8. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest).
 

U kan een vergunning E ook rechtstreeks via onze website aanvragen.

 
De duur van een vergunning E is 10 jaar.
 
 

 
Om een vergunning E te hernieuwen na deze 10 jaar moet u de volgende procedure volgen:
 1. Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier E dient het secretariaat van de Kansspelcommissie via aangetekend schrijven te bereiken tenminste 5 maanden voor de vervaldatum van de vergunning.
 2. Het dossier dient vervolledigd te worden tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van de vergunning. Om een dossier te vervolledigen, zijn volgende documenten vereist:
 • Indien de vergunninghouder een rechtspersoon is
- De identiteit van alle bestuurders/zaakvoerders (naam, voornaam, adres, geboortedatum);
- Een recent en origineel uittreksel (max. 3 maanden oud) uit het strafregister van alle zaakvoerders / bestuurders;
- De identiteit van de aandeelhouders van de vergunninghouder/vennootschap (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer) en het aantal aandelen in hun bezit;
 
 • Indien de onderneming een eenmanszaak is
- Een kopie van de laatst ingediende belastingsaangifte inzake personenbelasting, indien de onderneming een eenmanszaak is;
- Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingsplichten is voldaan (BTW en directe belastingen).
 
 • Indien de onderneming een vennootschap is
- Een kopie van de laatst neergelegde balans en jaarrekening;
- Een geactualiseerde lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en de aandeelhouders 20% van de aandelen bezitten;
- Een geactualiseerde lijst van de vennootschappen waarin de bestuurders/zaakvoerders en de aandeelhouders een mandaat uitoefenen;
- Een nieuwe, gedagtekende verklaring op eer waarin iedere bestuurder of zaakvoerder verklaart noch de rechtstreekse, noch de onrechtstreekse controle te hebben over een vergunninghouder A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 of G2;
- Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingsplichten is voldaan (BTW en directe belastingen).