Cafés

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s en maximaal twee machines met verminderde inzet plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen C.
 
(Update d.d. 7/10/2020)
 
 

Om een vergunning C aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen (het originele exemplaar, geen kopie). U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

 1. Het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III. Dit advies moet worden opgesteld volgens het model in de koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning C. U vindt hier het typedocument.

  Dit KB bepaalt ook de termijn waarbinnen de gemeente moet antwoorden en de gevallen waarin de Kansspelcommissie op basis van het advies de vergunning moet weigeren.

  “Bij ontstentenis van advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending of de datum van het ontvangstbewijs door de gemeente, wordt het advies gunstig geacht en mag de procedure worden voortgezet.

  Indien binnen de termijn bedoeld in het vorige lid niet is ingegaan op de adviesaanvraag, moet de aanvrager deze adviesaanvraag bij de vergunningsaanvraag voegen, samen met het bewijs van de datum van adviesaanvraag.

  Indien de gemeente gemotiveerde bezwaren heeft met betrekking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet op basis van de proces-verbalen bedoeld in het modeldocument dat als bijlage III bij die besluit is gevoegd, kan de Kansspelcommissie geen vergunning klasse C afleveren
 2. De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
 3. Een advies uitgaande van de  Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) - attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest), of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals Gewest);
 4. Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
 5. Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).
De eenmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

 
U kan een vergunning C ook rechtstreeks via onze website aanvragen.
De duur van een vergunning C is 5 jaar.
 
Om te stoppen met de uitbating van kansspelen in uw café, moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:
 1. Een attest van de leverancier van de spelen;
 2. Uw originele vergunning (grijs document);
 3. Het bewijs van de schrapping uit het handelsregister (indien van toepassing);
 4. Het uithangbord.