Cafés

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

U vindt hier de lijst van alle actieve vergunningen C (04/07/2018).

 

Om een vergunning C aan te vragen moet u dit aanvraagformulier invullen (het originele exemplaar, geen kopie). U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:

  1. Het advies van de burgemeester dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en voorzien van een stempel van de gemeente (nota betreffende het advies van de burgemeester). Conform de Nieuwe Gemeentewet kan deze delegatie aan verscheidene personen worden toegekend (eerste schepen, politie,…), maar ze moet een officieel karakter hebben. Een bewijs van aanvraag moet minstens 1 maand oud zijn, alvorens het dossier wordt behandeld. In verschillende gemeenten is het werkelijke advies van de burgemeester verplicht en volstaat het loutere bewijs van de aanvraag van het advies niet.
  2. De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank;
  3. De fiscale attesten (BTW en directe belastingen), niet ouder dan 3 maanden;
  4. Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is;
  5. Een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen 3 jaren (enkel als de aanvrager een buitenlander is).
De eenmalige bijdrage moet binnen de vooropgestelde termijn worden betaald. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.
Voor 2013 bedraagt dit € 645.
 
U kan een vergunning C ook rechtstreeks via onze website aanvragen.
De duur van een vergunning C is 5 jaar.
 
Om te stoppen met de uitbating van kansspelen in uw café, moet u dit aanvraagformulier invullen. U moet dit formulier ondertekend opsturen naar de Kansspelcommissie, samen met:
  1. Een attest van de leverancier van de spelen;
  2. Uw originele vergunning (grijs document);
  3. Het bewijs van de schrapping uit het handelsregister (indien van toepassing);
  4. Het uithangbord.