Nota: spread betting (12 november 2014)

1. Wat is spread betting?

Wat financiële spread betting is en hoe dit praktisch in zijn werk gaat wordt het best uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van het Brits aandeel Vodafone:
 
Een spread betting kantoor bepaalt voor dit aandeel de spread op 116 – 116,5.
Indien men wegens het slechte beursklimaat ervan uitgaat dat Vodafone zal blijven dalen, verkoopt men op 116 en zet men bv. 10 pond per punt in. Dit noemt men een shorting of een down bet. Bij een koersdaling naar 112–112,5 koopt men terug op 112,5, de winst hierbij bedraagt 3,5 punt (116–112,5) en is derhalve 3,5 x 10 pond = 35 pond. Indien men daarentegen fout gespeculeerd had en er een koersstijging plaatsvindt tot 120,5, verliest men 4,5 punt (120,5-116) wat tot een verlies leidt van 45 (4,5 x 10 pond). Het ‘kopen’ noemt men een going long of een up bet en voert men uit bij een te verwachten koersstijging.
 
2. Spread betting vs binaire opties
Het algemeen concept achter spread betting en binaire opties vertoont een aantal gelijkaardige kenmerken en zorgt hierdoor vaak voor verwarring. Ze hanteren allebei een eenvoudige techniek: zo zijn beide gebaseerd op een voorspelling van de koerswijziging van een financieel instrument en leiden ze beiden niet tot het bekomen van het instrument zelf maar tot een cash settlement. Voorts zijn de beperkte tijdspannes kenmerkend en het werken met brokers (ze zijn beiden financiële instrumenten over-the-counter) kenmerkend voor beide instrumenten.
 
Het belangrijkste verschil tussen beide instrumenten is het feit dat het bij spread betting om ‘betting’ gaat. Bovendien zijn de mogelijke verliezen bij spread betting veel groter dan bij de binaire opties. Bij binaire opties staan de mogelijke winsten of verliezen bij de inzet al vast. Afhankelijk van de gesloten overeenkomst weet men dat men een bedrag van 70 tot 85% op de inzet kan winnen en bij verlies de hele inzet. Dit in tegenstelling tot spread betting. Het te winnen of te verliezen bedrag bij spread betting hangt af van ‘hoever’ de gedane speculatie afwijkt van het resultaat op het einde van de loopperiode. Hoe dichter de voorspelling bij het resultaat ligt, hoe hoger het gewonnen bedrag.
 
Bij binaire opties bedraagt het maximaal te verliezen bedrag de gedane inzet. Bij spread betting kan het verlies veel groter zijn dan de inzet zelf.
 
3. Bevoegdheid
In het verleden was er onduidelijkheid over de bevoegdheid over spread betting. Net zoals bij de binaire opties zijn er argumenten te vinden om spread betting te kwalificeren als kansspel én als financieel instrument. De keuze van het gebruik van de term ‘betting’ werkt echter het vermoeden in de hand dat het in casu kansspelen betreffen en geen financiële instrumenten.
 
a) Europees standpunt
De CESR (Committee of European Securities Regulators) bevestigt dat spread betting in vele gevallen gelieerd is aan sportresultaten en dat daarom de situatie onduidelijk is. In tegenstelling tot bij binaire opties, neemt zij in het kader van spread betting geen enkel eenvormig en duidelijk standpunt in.
 
b) Belgisch standpunt
De FSMA bevestigt de stelling dat de term spread betting aanleiding geeft tot de kwalificatie als kansspel en stelt vast dat deze onder de bevoegdheid vallen van de Kansspelcommissie aangezien ze in de meeste gevallen aangeboden worden door gokwebsites.
 
4. Conclusie
Aangezien de term ‘spread betting’ zelf reeds aanleiding geeft tot de kwalificatie als kansspel en gelet op het feit dat er zeer grote winsten en verliezen mee gemoeid zijn (hetgeen de gevaarlijkheid van dit soort kansspelen aantoont), valt spread betting onder de bevoegdheid van de Kansspelcommissie. Deze interpretatie wordt op vandaag op geen enkele wijze tegengesproken, noch door Europa, noch door de FSMA.

Nota: binaire opties (12 november 2014)

1. Wat zijn binaire opties?

Binaire opties worden omschreven als niet-conventionele financiële instrumenten waarbij men dient te voorspellen of de marktprijs van de ‘onderliggende waarde’ (vb. aandelen, grondstoffen, inflatie, rentebesluiten,… ) zal stijgen of dalen. In tegenstelling tot gewone ‘opties’ op de aandelenmarkt waarbij men een percentueel verlies kan lijden bij foutieve inschatting, heeft het spelen met binaire opties tot gevolg dat men zijn totale inzet verliest of een vooraf bepaald bedrag wint. Het vastgestelde bedrag wordt uitbetaald als de onderliggende waarde op een vooraf vastgelegd tijdstip aan een bepaalde voorwaarde (vb. stijging of daling van een aandeel) voldoet. Is dit niet het geval, dan krijg je niets en verlies je de inzet.
De looptijden van de binaire opties zijn verschillend. Er worden opties aangeboden van één minuut tot een paar uur. Bij zulke korte looptermijnen is het bijna onmogelijk de richting van de onderliggende waarde te voorspellen.
Omdat binaire opties online worden aangeboden op niet-professionele websites, betekent dit dat zij worden gericht tot het grote publiek. Aangezien de deelname grote risico’s met zich meebrengt, wenst de Kansspelcommissie een officieel advies uit te brengen.
 
Cijfermatig voorbeeld:
Stel dat de stand van de BEL20 vandaag 3026 bedraagt. Je kan een binaire call optie kopen voor 50 euro waarbij je voorspelt dat de BEL20 gaat stijgen binnen de 60 min. Indien ze stijgt ontvang je 40 euro, indien ze daalt verlies je 50 euro. Het verlies is dus groter dan de mogelijke winst. Als de speler even vaak goed als fout voorspelt, dan blijft het eindresultaat negatief. Men moet dus veel vaker goed voorspellen dan fout om op langere termijn geld te verdienen, hetgeen in de praktijk onmogelijk is gelet op de korte termijnen.
 
2. Bevoegdheid
 
In het verleden was er onduidelijkheid over de bevoegdheid over de binaire opties omdat zij enerzijds kunnen worden gekwalificeerd als illegaal kansspel en anderzijds als financieel instrument.
 
a) Binaire opties vs Kansspelwet
Overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna : de Kansspelwet), spreekt men van een kansspel indien voldaan is aan volgende voorwaarden :
a) INZET: om een binaire optie te plaatsen, dien je een bepaalde som in te zetten
b) WINST OF VERLIES : bij winst verdien je de inzet terug vermeerderd met een vooraf bepaald percentage van de inzet (vb. 85%), bij verlies ben je de volledige inzet kwijt
c) TOEVA :  aangezien het zeer korte termijnen betreft, is het onmogelijk de koers van een aandeel e.d. met enige kennis te voorspellen, de deelname aan binaire opties is dus een gok die volledig berust op toeval
Men zou dus kunnen stellen dat er sprake is van een (illegaal) kansspel.
 
B . Binaire opties vs de financiële markt
Omdat binaire opties verbonden zijn met de beurs, kunnen ze eveneens worden gekwalificeerd als financieel instrument. De FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en markten) heeft in een mededeling d.d. 25/07/2014 de ondernemingen die binaire opties aanbieden op het Belgische grondgebied, eraan herinnerd dat zij een aantal belangrijke verplichtingen moeten naleven o.a. inzake de Europese MIFID-gedragsregels en de Belgische prospectusplicht. Aangezien tot op heden de FSMA geen enkele prospectus goedkeurde, mogen er in België geen binaire opties worden verkocht. Enkel vanuit het buitenland worden vandaag dus binaire opties aangeboden.
 
C. Standpunt Europese Commissie
Hoewel beide regulatoren in aanmerking zouden kunnen komen als controle-orgaan voor de binaire opties, heeft de Europese Commissie hierin een duidelijk standpunt ingenomen en heeft zij bevestigd dat het financiële instrumenten betreffen die vallen onder punt 4, Deel C, Bijlage 1 bij Richtlijn 2004/39/EC[1] en dus onder de bevoegdheid vallen van de FSMA.
 
4. Conclusie
Binaire opties zouden kunnen gekwalificeerd worden als (illegaal) kansspel maar zijn, volgens Europees standpunt, op de eerste plaats een financieel product onder de bevoegdheid van de nationale regulatoren voor financiële diensten. De FSMA houdt deze specifieke markt nauw in de gaten en heeft tot op heden nog geen Belgische aanbieders toegelaten door een specifiek en uniek Belgisch systeem in het kader van de prospectusplicht.
De Nederlandse Kansspelautoriteit kwam eerder tot dezelfde conclusie en heeft samen met de AFM (Autoriteit Financiële markten) waarschuwingen gericht op hun resp. websites.

 


[1] http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=domain.show&did=6 en http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=955 ; Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 April 2004 betreffende Markten voor Financiële Instrumenten.

Nota: de kredietwaardigheid van de aanvullende vergunninghouder (6 november 2013)

1. Algemeen
Overeenkomstig artikel 3 van het kb van 21 juni 2011 betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld inzake kansspelen, dient de aanvrager aan te tonen over een solvabiliteit te beschikken van 40%.
Deze verplichting is ontstaan vanuit de bezorgdheid van de Kansspelcommissie dat een aanvullende vergunninghouder niet over voldoende middelen zou beschikken om het geld op de spelersrekeningen terug te betalen. De verplichting om over een zekere solvabiliteit te beschikken is een ernstige en doeltreffende verplichting op lange termijn. De solvabiliteit geeft echter geen garanties voor de kredietwaardigheid van de vergunninghouder op korte termijn. Een gebrek aan liquiditeiten kan het faillissement veroorzaken niettegenstaande deze een toereikende solvabiliteitsratio bereikt.

 
2. Het karakter van de spelersrekening
De spelersrekening is een rekening waarop gelden circuleren die toebehoren aan derden (de spelers). In tegenstelling tot de inzetten van de spelers die betaald worden aan de exploitant, blijven de spelersgelden eigendom van de spelers zelf.
De centrale vraag van deze nota betreft in feite de bestemming van deze spelersrekeningen in geval van een faillissement van de aanvullende vergunninghouder. De vraag die zich dus stelt is of een spelersrekening al dan niet in de massa van het faillissement van de titularis valt. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt het algemeen principe toch te zijn aanvaard dat de gelden tegenstelbaar zijn ten aanzien van de failliete boedel.
Om elke discussie te vermijden in geval van een faillissement, is het echter aangewezen een grotere zekerheid in te bouwen om de spelersgelden veilig te stellen.
 
3. Voorstel tot inlassing van een bijkomende zekerheid
 
3.1. De kwaliteitsrekening
Een zekerheid kan worden geboden door het blokkeren van 75% van de spelersgelden op een bijzondere kwaliteitsrekening buiten de onderneming om. Een kwaliteitsrekening is een rekening die door de rekeninghouder openlijk qualitate qua wordt gehouden, i.e. niet voor eigen rekening maar voor rekening van één of meer andere personen.
De kwaliteitsrekening vermijdt dat het erop geplaatste geld gaat deel uitmaken van het vermogen van de houder ervan. De persoon ten behoeve van wie de gelden zijn geplaatst kan de gelden niet rechtstreeks bij de bank opvragen, hij heeft dus geen vorderingsrecht op de bank, maar is wel de economische eigenaar van die vordering. In geval van insolvabiliteit van de rekeninghouder valt het geld niet in zijn boedel, mits er een duidelijk afgescheiden rekening is.
De specifieke juridische aard van een dergelijke kwaliteitsrekening wordt ruim erkend door de rechtsleer (DIRIX, E. en SAGAERT, V., De kwaliteitsrekening herbezocht, TPR, 2004, 263-282 ; SAMOY, I., Middellijke vertegenwoordiging – vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans rekening, Intersentia, 499-517 ; STORME, M.E., Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfiguren – Syllabus ten behoeve van het vak notarieel zaken- en contractenrecht, uitgave 2009-2010, 62-77).
 
3.2. Voorwaarden
Een eerste voorwaarde voor dit bijzonder statuut is het bestaan van een bijzondere overeenkomst tussen de houder ervan en de bankier waarin het karakter qualitate qua erkend wordt, dit wil zeggen dat de gelden niet in eigen naam en voor eigen rekening worden gehouden maar in beheer voor derden. Als tweede voorwaarde moet de rekeningvoerende bank er uitdrukkelijk mee instemmen dat het om een bijzondere rekening gaat. Concreet kan dit worden bewerkstelligd door de rekening - generale kwaliteitsrekening of een omnibusrekening - een specifieke benaming te geven, bijvoorbeeld: “kwaliteitsrekening-bewaargeving-spelersrekeningen + naam van de exploitant”.
Het openen van een kwaliteitsrekening vereist bovendien ook de toestemming van de spelers. Hiervoor zullen de exploitanten een bijkomende clausule moeten schrijven in hun algemene voorwaarden waarbij de speler expliciet akkoord gaat dat zijn gelden zullen worden gestort op een dergelijke rekening. Hetzelfde geldt voor de reeds bestaande spelersrekeningen waarbij de spelers eerst een bijkomend akkoord zullen moeten geven. De Kansspelcommissie is van oordeel dat de spelers hiermee geen problemen zullen hebben, aangezien het enkel tot voordeel van de spelers strekt dat hun geld extra beveiligd wordt.
 
3.3. Tegenstelbaarheid
Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moet de Kansspelcommissie het bestaan van deze rekeningen bekend maken in het Belgisch Staatsblad door te verwijzen naar haar website waarop deze nota gepubliceerd is.
 
3.4. Deposito- en Consignatiekas
Omdat de opening van een kwaliteitsrekening bij de Deposito- en Consignatiekas bijkomende en substantiële voordelen kan bieden, werd contact opgenomen met de Administratie van de thesaurie te Brussel. Zowel de directie als de dienst borgtochten deelden mee dat het niet mogelijk is om een kwaliteitsrekening bij de Consignatiekas te openen, zelfs niet als vrijwillige bewaargeving. Het systeem waarbij de niet-uniciteit van de rekeningen als principe wordt aanvaard, kan derhalve niet worden gebruikt om deze kwaliteitsrekeningen in onder te brengen.
 
3.5. Algemene verplichtingen van de exploitant
Het openen van een kwaliteitsrekening na akkoord van de spelers zal als deontologische plicht worden opgenomen in het daartoe bestemde koninklijk besluit. Tot de effectieve wijziging van het reglementair besluit, zal deze deontologische plicht worden opgelegd door middel van de publicatie van een informatieve nota op de website van de Kansspelcommissie.
De deontologische verplichting zal worden opgelegd aan elke aanvullende vergunninghouder en zal nog verder worden uitgewerkt met concrete regels met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst bij de commerciële banken enerzijds (bijvoorbeeld een verbod om een kwaliteitsrekening te openen bij een bank waar met een financieel krediet heeft lopen), en met betrekking tot haar informatieopdracht naar de Kansspelcommissie anderzijds.
Wat betreft de veiligheid van de commerciële banksector zelf en de bereidwilligheid van deze sector om het bestaan van deze rekeningen te aanvaarden, werd contact opgenomen met FEBELFIN maar werd hierop nog geen antwoord ontvangen. De concrete voorwaarden voor de opening van een kwaliteitsrekening zullen op een later tijdstip worden ingevuld.
In het kader van de informatieopdracht naar de Kansspelcommissie, is het belangrijk dat de Commissie steeds op de hoogte is of kan worden gebracht van de inhoud van de spelersrekeningen. Aangezien het geld op de spelersrekeningen onderhevig is aan snelle fluctuaties, zal aan de vergunninghouder worden opgelegd om elk kalenderjaar een nieuwe berekening te maken en de nodige sommen te storten op de kwaliteitsrekening. Bovendien kan de Kansspelcommissie te allen tijde de cijfergegevens bij de vergunninghouder opvragen en de vergunninghouder verplichten om onmiddellijk een aanpassing te verrichten van de geblokkeerde kwaliteitsrekening.
Bovendien zal in uitzonderlijke gevallen (bij grote winsten of spelers die een grote som spelersgeld opvragen) de rest van het geld van de spelers bij de commerciële bankinstelling (25%) niet volstaan. In dit geval kan het geblokkeerde geld op de kwaliteitsrekening worden aangesproken om de winsten of terugstortingen uit te betalen. De exploitant zal aan de Kansspelcommissie het bewijs moeten voorleggen dat een nieuwe berekening werd gemaakt en dat de kwaliteitsrekening onverwijld werd aangepast.
De interesten die op de kwaliteitsrekening worden gegenereerd, komen toe aan de exploitant : art. 1936 B.W. : “Indien de in bewaring gegeven zaak vruchten heeft opgeleverd, die door de bewaarnemer ontvangen zijn, is hij verplicht die terug te geven. Van geld dat in bewaring is gegeven, is hij geen interest verschuldigd dan van de dag waarop hij in gebreke gesteld is het terug te geven.(eigen onderstreping)
Aangezien de kwaliteitsrekening door haar bijzondere aard uitdrukkelijk uit het eigen vermogen van de exploitant wordt gelicht, kunnen de gelden van deze rekening niet meer in rekening worden gebracht om de solvabiliteitsratio van 40% te bereiken.
 

Technische nota (7 september 2012)

1. Aanpassen URLs voor e-services (EPIS, WEB,E-gaming)

De Kanssspelcommissie vraagt de sector de nodige aanpassingen te doen ter voorbereiding van de domeinnaamwijziging van gamingcommission.fgov.be naar  gamingcommission.be.
Om de testen te kunnen doen wordt de sector gevraagd om de volgende 3 aanpassingen te doen
1. URL aanpasbaar maken in de software om de overgang vlot te laten verlopen
a. Gebruik van externe configuratie
b. URL in de config aanpassen
2. Rootcertificatie FEDICT ophalen en installeren
3. Testen van de test-URL op de testomgeving van de KSC
De technische details kunnen worden opgevraagd bij ict@gamingcommission.be.
 
 
2. Nieuwe protocol drop server van de Kansspelcommissie
Er zullen drie systemen worden aangeboden, ondersteund door de KSC. Afhankelijk van of de contactname met die server manueel is of automatisch zal de sector de nodige aanpassingen moeten doen.
1. FTP  (zoals nu) enkel aanpassen van naam depot.gamingcommission.be
2. FTPS, login en paswoord, directory per zaal (optie): veiliger en full control
3. HTTPS, login en paswoord, directory per zaal, verplicht vanaf 1/1/2013 (Webform voor de manuele contactnames en Webservices voor de automatische contactnames).
 
De technische details kunnen worden opgevraagd bij ict@gamingcommission.be.

 

 

Nota: gratis goksite met link naar .com (Januari 2009)

De Kansspelcommissie heeft volgende beslissing genomen. De commissie wenst te benadrukken dat naast illegale goksites eindigend op .com en waarop men clandestiene kansspelen aanbiedt, ook de websites problemen stellen waarop men op subtiele wijze publiciteit maakt voor hun illegale broertje. Het is maar al te vaak zo dat bepaalde tornooien gesponsord worden door websites die eindigen op ondermeer het achtervoegsel .net of .free en die zich in se niet schuldig maken aan illegale praktijken. Door de naamkeuze bestaat echter vaak een verband met illegale sites, waardoor de Kansspelcommissie zich consequent wil opstellen door deze websites te verbieden.