Maakt de Nationale Loterij deel uit van de Kansspelcommissie?

De Nationale Loterij maakt geen deel uit van de Kansspelcommissie. Dit komt omdat de Nationale Loterij niet onder de Kansspelwet van 7 mei 1999 valt maar onder de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Het toezicht van de Nationale Loterij gebeurt door Sophie Wilmès, Voogdijminister van de Nationale Loterij.

In het beheerscontract van de Nationale Loterij is wel voorzien dat een akkoord kan worden gesloten met de minister van Justitie. Op basis van dit samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Loterij en de Kansspelcommissie werd reeds samengewerkt voor de 0800-hulplijn. Daarnaast kan de Kansspelcommissie bijvoorbeeld op contractuele basis de opdracht krijgen om de klachten over de verkoop van producten van de Nationale Loterij te behandelen. De Nationale Loterij is momenteel vrij om te bepalen hoe haar controle georganiseerd wordt. Er is dus wel ruimte voor afspraken maar tot op heden is geen invulling voorzien wat de controle betreft.

Wat is het verschil tussen een kansspel en een loterij?

Een kansspel is een spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

Een loterij is elke openbare gelegenheid waarbij de winst wordt bepaald door het lot. Een inzet niet noodzakelijk, maar het spel moet wel openbaar zijn.
Het gebrek aan inzet is een fundamenteel verschil tussen een loterij en een kansspel. Om van een loterij te spreken is geen inzet vereist. Bij een kansspel is inzet wel een noodzakelijke voorwaarde.

Bij een schiftingsvraag zonder inzet is geen sprake van een kansspel. Is er wel een inzet, dan hebben we te maken met een kansspel aangezien een schiftingsvraag afhankelijk is van een gebeurtenis die u niet kan voorspellen (= aanwezigheid van toeval). Als een winnaar wordt geloot uit verschillende inzendingen is er ook sprake van een loterij.

Welke reglementering geldt voor tombola's?

Een tombola is een vorm van een loterij en valt onder de loterijwet van 31 december 1851. Als u een tombola wil organiseren neemt u best contact op met uw gemeente (als het een gemeentelijke loterij is), uw provincie (als het een provinciale loterij is) of de FOD Binnenlandse Zaken (als het een nationale loterij is).

Contactgegevens FOD Binnenlandse Zaken:

FR: Ronald RASNEUR - 02/518.24.55 - ronald.rasneur@rrn.fgov.be

NL: Martien BOVIJN - 02/518.20.89 - martien.bovijn@rrn.fgov.be