Mag ik een kienspel (bingo) organiseren?

Neen.

In België is het verboden kansspelen aan te bieden zonder vergunning (zie artikel 4 van de Kansspelwet). Kienen kan enkel in een kansspelinrichting worden aangeboden. Op een overtreding van dit verbod staat een gevangenisstraf en/of geldboete. De wetgever voorzag een uitzondering bij artikel 3.3:

3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, alsook spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of  liefdadig doel of een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel, en die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren.

De Koning bepaalt in toepassing van de punten 2 en 3 de nadere voorwaarden van het soort inrichting, het soort spel, het bedrag van de inzet, het voordeel dat kan worden toegekend en het gemiddeld uurverlies.

Het Kabinet van Justitie bestudeert momenteel een ontwerp van Koninklijk Besluit die deze beperkte inzet en materieel voordeel van geringe waarde vastleggen.

Wij merken op dat een spel dat niet beantwoordt aan de definitie van een kansspel (aanwezigheid van een inzet, een mogelijke winst/verlies, aanwezigheid van een - al dan niet bijkomstig - toevalselement) niet verboden is. Bijvoorbeeld een gratis black jack-avond. Indien u daarover publiciteit wenst te maken, gelieve duidelijk te communiceren om geen verwarring bij de politiediensten te creëren, zodat u niet met een inval van de politie geconfronteerd wordt.

Wel heeft, door het ontbreken van het koninklijk besluit, de Kansspelcommissie prioriteiten aangebracht in haar repressief beleid. Het is ten zeerste aangewezen de lokale politiedienst of het parket te contacteren indien u aan de vermelde voorwaarden voldoet.

De Kansspelcommissie heeft beslist dat volgende dossiers prioritair worden behandeld, namelijk wanneer:

• Er een vraag is vanwege politiediensten of parket en de informatie over de inzetten en uitbetalingen hoger zijn dan deze vermeld in de omzendbrief van het College der Procureurs-generaal (0.20 ct per spel en 6.20 € maximale winst)

• Er sprake is van uitsluitend cash-games en geen tornooi

• Er sprake is van aanwezigheid van minderjarigen (-18j)

• Er sprake is van het opzetten van een commercieel circuit

• Er sprake is van publiciteit voor illegale websites of inrichtingen die fungeren als sponsor

• Er sprake is van organisatie of aanwezigheid van personen gekend in het criminele circuit

Een dossier is niet prioritair wanneer:

• Er sprake is van de organisatie van een tornooi, eenmalig per maand en waarvan de inschrijvingskosten of de lidgelden de 20 € niet te boven gaan.

Het heeft dus op zich geen belang of het nu gaat om een geldprijs of een materiële prijs. Beiden zijn een winstelement die o.a. verklaren waarom het een kansspel betreft. Als u overdrijft qua materiële prijzen heeft u een grotere kans dat een politiedienst of het parket hierop zal reageren.