Wie controleert de Nationale Loterij?

De Nationale Loterij valt niet onder de Kansspelwet van 7 mei 1999 maar onder de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Alle andere loterijen vallen dan weer onder de loterijwet van 31 december 1851.

In het beheerscontract van de Nationale Loterij is wel voorzien dat een akkoord kan worden gesloten met de minister van Justitie. Op basis van dit samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Loterij en de Kansspelcommissie werd reeds samengewerkt voor de 0800-hulplijn. Daarnaast kan de Kansspelcommissie bijvoorbeeld op contractuele basis de opdracht krijgen om de klachten over de verkoop van producten van de Nationale Loterij te behandelen. De Nationale Loterij is momenteel vrij om te bepalen hoe haar controle georganiseerd wordt.

Er is dus wel ruimte voor afspraken maar tot op heden is geen invulling voorzien wat de controle betreft.

Het toezicht van de Nationale Loterij gebeurt door Johan Van Overtveldt, Voogdijminister van de Nationale Loterij. Voor de dagelijkse werking wordt dit toezicht uitgevoerd door tussenkomst van een regeringscommissaris, die door de Koning wordt benoemd op voordracht van de voogdijminister van de Nationale Loterij. De Regeringscommissaris is aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De Kansspelcommissie is vragende partij om de Nationale Loterij onder haar bevoegdheid te krijgen voor de controle. De commissie betreurt dat minderjarigen zo eenvoudig toegang hebben tot krasloten en andere spelen van de Nationale Loterij.

Wat is het verschil tussen een kansspel en een loterij?

Een kansspel is een spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

Een loterij is elke openbare gelegenheid waarbij de winst wordt bepaald door het lot. Een inzet niet noodzakelijk, maar het spel moet wel openbaar zijn.
Het gebrek aan inzet is een fundamenteel verschil tussen een loterij en een kansspel. Om van een loterij te spreken is geen inzet vereist. Bij een kansspel is inzet wel een noodzakelijke voorwaarde.

Bij een schiftingsvraag zonder inzet is geen sprake van een kansspel. Is er wel een inzet, dan hebben we te maken met een kansspel aangezien een schiftingsvraag afhankelijk is van een gebeurtenis die u niet kan voorspellen (= aanwezigheid van toeval). Als een winnaar wordt geloot uit verschillende inzendingen is er ook sprake van een loterij.

Mag ik een kienspel (bingoavond) organiseren?

Neen.

In België is het verboden kansspelen aan te bieden zonder vergunning (zie artikel 4 van de Kansspelwet). Kienen kan enkel in een kansspelinrichting worden aangeboden. Op een overtreding van dit verbod staat een gevangenisstraf en/of geldboete. De wetgever voorzag een uitzondering bij artikel 3.3:

 

3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, alsook spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of  liefdadig doel of een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel, en die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren.

 

De Koning bepaalt in toepassing van de punten 2 en 3 de nadere voorwaarden van het soort inrichting, het soort spel, het bedrag van de inzet, het voordeel dat kan worden toegekend en het gemiddeld uurverlies.

 

Het Kabinet van Justitie bestudeert momenteel een ontwerp van Koninklijk Besluit die deze beperkte inzet en materieel voordeel van geringe waarde vastleggen. Tot publicatie van dit koninklijk besluit is de exploitatie van een “klein kansspel” dus verboden.

 

Wij merken op dat een spel dat niet beantwoordt aan de definitie van een kansspel (aanwezigheid van een inzet, een mogelijke winst/verlies, aanwezigheid van een - al dan niet bijkomstig - toevalselement) niet verboden is. Bijvoorbeeld een gratis black jack-avond. Indien u daarover publiciteit wenst te maken, gelieve duidelijk te communiceren om geen verwarring bij de politiediensten te creëren, zodat u niet met een inval van de politie geconfronteerd wordt.

 

Wel heeft, door het ontbreken van het koninklijk besluit, de Kansspelcommissie prioriteiten aangebracht in haar repressief beleid. Het is ten zeerste aangewezen de lokale politiedienst of het parket te contacteren indien u aan de vermelde voorwaarden voldoet.

 

De Kansspelcommissie heeft beslist dat volgende dossiers prioritair worden behandeld, namelijk wanneer:

 

• Er een vraag is vanwege politiediensten of parket en de informatie over de inzetten en uitbetalingen hoger zijn dan deze vermeld in de omzendbrief van het College der Procureurs-generaal (0.20 ct per spel en 6.20 € maximale winst)

• Er sprake is van uitsluitend cash-games en geen tornooi

• Er sprake is van aanwezigheid van minderjarigen (-18j)

• Er sprake is van het opzetten van een commercieel circuit

• Er sprake is van publiciteit voor illegale websites of inrichtingen die fungeren als sponsor

• Er sprake is van organisatie of aanwezigheid van personen gekend in het criminele circuit

 

Een dossier is niet prioritair wanneer:

• Er sprake is van de organisatie van een tornooi, eenmalig per maand en waarvan de inschrijvingskosten of de lidgelden de 20 € niet te boven gaan.

 

Het heeft dus op zich geen belang of het nu gaat om een geldprijs of een materiële prijs. Beiden zijn een winstelement die o.a. verklaren waarom het een kansspel betreft. Als u overdrijft qua materiële prijzen heeft u een grotere kans dat een politiedienst of het parket hierop zal reageren.

Welke reglementering geldt voor tombola's?

Een tombola is een vorm van een loterij en valt onder de loterijwet van 31 december 1851. Als u een tombola wil organiseren neemt u best contact op met uw gemeente (als het een gemeentelijke loterij is), uw provincie (als het een provinciale loterij is) of de FOD Binnenlandse Zaken (als het een nationale loterij is).

Contactgegevens FOD Binnenlandse Zaken:

FR: Ronald RASNEUR - 02/518.24.55 - ronald.rasneur@rrn.fgov.be

NL: Martien BOVIJN - 02/518.20.89 - martien.bovijn@rrn.fgov.be